Close

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

บริษัท กรีนโฮมสเตด จำกัด บริษัทเป็นเจ้าของและผู้ดูแล/ผู้จัดการเว็บไซต์นี้ การที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านในฐานะผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ทุกประการ ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโปรดระงับการเข้าชมหรือการใช้เว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้เข้าชม/ใช้บริการเว็บไซต์รับทราบว่า บริษัท กรีนโฮมสเตด จำกัด เป็นเจ้าของรูปภาพ แบบแปลน และรายละเอียด ของแบบบ้านดังกล่าว ไม่ว่าได้รับการจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่มีสิทธิ์นำรูปภาพ แบบแปลนและ รายละเอียดของแบบบ้านต่างๆ ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยวิธีการอื่นใด ไม่ว่าจะกระทำเพื่อวัตถุ- ประสงค์หรือในลักษณะใดก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท กรีนโฮมสเตด จำกัด

ข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับรองว่า ข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท กรีนโฮมสเตด จำกัด ไม่ว่าในรูปแบบหรือด้วย วิธีใดๆ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่ถือเป็นความลับหรือเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ ของบุคคลใดๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์โดยชอบที่จะตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลดังกล่าว ตลอดจน มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการเสนอสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อจำกัดการใช้บริการเว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และจะต้องไม่ทำความ เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลและ/หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และ/หรือ กระทำการอื่นใด อันมิชอบที่เป็นการรบกวน และ/หรือ ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากในการส่งข้อมูลของบริษัทฯ
close

สร้างบัญชีผู้ใช้

ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
เพศ *
วันเกิด *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *
ยืนยันอีเมล *
(อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
ยืนยันรหัสผ่าน *
โปรดพิมพ์ตัวอักษรตามที่ปรากฎ
บันทึกและดำเนินการต่อ